O NAS

Kancelaria Patentowa - Elżbieta Piątkowska - Rzecznicy patentowi w Skórzewie koło Poznania

Kancelaria patentowa opiera się na pracy rzeczników patentowych z dużym doświadczeniem, o wykształceniu prawniczym i technicznym, co gwarantuje zrozumienie specyfiki problemów związanych z prowadzeniem profesjonalnej obsługi przedsiębiorstw i osób fizycznych.Proponujemy Państwu naszą aktywną pomoc na każdym etapie postępowania oraz nadzorowanie spraw w ramach udzielonych pełnomocnictw, m.in. przy rejestracji znaku towarowego. Kancelaria Patentowa oferuje kompleksową obsługę, w zakresie prawa własności przemysłowej w szczególności:

• wynalazków
• walidacji patentów europejskich
• wzorów użytkowych
• wzorów przemysłowych
• znaków towarowych
• spraw spornych
• nieuczciwej konkurencji
• ochrony nazw firmy

Nasze doświadczenie zapewnia możliwość przeprowadzenia procedur przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w Monachium, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym (WIPO) w Genewie, obronę przysługujących Państwu praw przed właściwymi sądami.Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu znaku towarowego, albo innej porady rzecznika? Chętnie Ci pomożemy. Zespół profesjonalnych rzeczników patentowych naszej kancelarii otwarty jest na współpracę. W celu zaspokojenia wszystkich Państwa potrzeb podejmujemy ją z innymi rzecznikami patentowymi, radcami prawnymi, adwokatami, inżynierami, specjalistami z różnych dziedzin nauki.

Rzecznik Patentowy Elżbieta Piątkowska posiada wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 2787
Rzecznik Patentowy Danuta Jóźwiak posiada wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 3279
Rzecznik Patentowy Bogusława Piątkowska posiada wpis na listę rzeczników patentowych w Urzędzie Patentowym RP nr 3288

OFERTA

WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE

- porady w zakresie uzyskania ochrony;
- badania zdolności patentowej w bazach krajowych i międzynarodowych;
- badania stanu techniki, poszukiwania w literaturze;
- przygotowywania opinii dotyczących zdolności patentowej;
- przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków w trybie krajowym; w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie
- międzynarodowym PCT jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO);
- przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wzorów użytkowych;
- walidacja patentów europejskich w Polsce;
- walidacja patentów europejskich w wybranych krajach-stronach Konwencji o patencie europejskim;
- uzyskania dodatkowych świadectw ochronnych SPC;
- sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów;
- sporządzania opinii dotyczących naruszeń patentów krajowych;
- prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi;
- przygotowania umów w zakresie patentów;
- monitorowania spraw rozwiązań konkurencji;
- badania statusów spraw patentowych;
- zastępstwa procesowe przez Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z ochroną.

WZORY PRZEMYSŁOWE

- porady w zakresie uzyskania ochrony, przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wzorów przemysłowych;
- badania stanu techniki, poszukiwania w literaturze, sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów;
- sporządzania opinii dotyczących naruszeń, prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi;
- przygotowania umów, monitorowania spraw rozwiązań konkurencji;
- zastępstwa procesowe przez Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z ochroną.

ZNAKI TOWAROWE

- badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych, przygotowywanie podań o udzielenie ochrony znaków krajowych;
- nadzorowanie procesu rejestracji znaku towarowego w systemie krajowym, zgłaszanie znaków towarowych w trybie wspólnotowym do rejestracji;
- nadzorowanie procesu rejestracyjnego znaków towarowych w trybie wspólnotowym, przedłużanie ochrony zarejestrowanych krajowych znaków towarowych;
- przedłużanie ochrony międzynarodowych zarejestrowanych znaków towarowych, dokonywanie stosownych czynności w celu zmian wpisów w rejestrach UPRP związanych ze zmianami dot. uprawnionego,
- zapisami licencji, ograniczeniami wykazu towarów i usług, weryfikację i tłumaczenie wysyłanych klientom, świadectw ochronnych oraz decyzji i postanowień UPRP;
- dokonywanie określonych czynności przed Urzędem Patentowym RP, doradztwo, opinie prawne;
- przygotowywanie umów w zakresie znaków towarowych.


PROCEDURY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ZA GRANICĄ

1. Ochrona wynalazków
Na terenie Europy wynalazki można również chronić, korzystając z procedury regionalnej, poprzez zgłoszenie w Europejskim Urzędzie Patentowym (European Patent Office – EPO). Patent europejski udzielany przez EPO jest tzw. Wiązką niezależnych patentów krajowych, które wywierają w wyznaczonych przez zgłaszającego państwach członkowskich EPO ten sam skutek i podlegają tym samym przepisom, co patenty krajowe udzielone w tych państwach.
Ochronę wynalazku za granicą można uzyskać ponadto w trybie międzynarodowym w ramach układu PCT (Patent Cooperation Treaty), którym administruje Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (Word Intellectual Property Organization – WIPO). Dokonując jednego zgłoszenia międzynarodowego można uzyskać ochronę w wybranych przez zgłaszającego państwach świata. Sygnatariuszami układu PCT są 142 państwa.
Zgłoszenia europejskiego w EPO oraz międzynarodowego w WIPO zgłaszający z Polski powinien dokonać za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.

2. Ochrona wzorów przemysłowych
Wzory przemysłowe mogą być chronione jednolitym unijnym prawem ochronnym, skutecznym na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, udzielanym przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Ponadto wzory przemysłowe mogą uzyskać ochronę międzynarodową w ramach Porozumienia haskiego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Obecnie do systemu haskiego należy 56 państw i organizacji, w tym Unia Europejska.
Międzynarodowe Zgłoszenia wzoru przemysłowego należy dokonać w WIPO za pośrednictwem urzędu patentowego RP, natomiast zgłoszenia unijnego można dokonać za pośrednictwem Urzędu patentowego RP albo bezpośrednio w EUIPO.

3. Ochrona znaków towarowych
Tak jak w przypadku wzorów przemysłowych, korzystając z procedury regionalnej można uzyskać jednolite unijne prawo ochronne skuteczne na obszarze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej udzielane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Ponadto znaki towarowe mogą zostać zgłoszone do ochrony międzynarodowej w ramach Porozumienia Madryckiego lub Protokołu do tego Porozumienia w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
Międzynarodowego zgłoszenia znaku towarowego należy dokonać za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP, natomiast zgłoszenia unijnego można dokonać za pośrednictwem Urzędu patentowego RP albo bezpośrednio w EUIPO.

JAK DŁUGO TRWA OCHRONA

Wynalazek – patent na wynalazek udzielany jest na 20 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Polskim Urzędzie Patentowym.
Wzór użytkowy – prawo ochronne na wzór użytkowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Polskim Urzędzie Patentowym.
Wzór przemysłowy – prawo z rejestracji na wzór przemysłowy udzielane jest na okres 25 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Polskim Urzędzie Patentowym z podziałem na 5 letnie okresy.
Znak towarowy - prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat, licząc od daty dokonania zgłoszenia w Polskim Urzędzie Patentowym. Na wniosek uprawnionego ochrona może być przedłużona na kolejne 10 letnie okresy.

Walidacja Patentu Europejskiego (EP)

zajmujemy się m.in.
- Przeprowadzaniem postępowań walidacyjnych we wszystkich państwach członkowskich Konwencji o patencie europejskim
- Współpracujemy z zaufanymi kancelariami zagranicznymi
- Składaniem dokumentacji do Urzędu Patentowego RP (UP RP) wymaganej w procedurze walidacji


Walidacja patentu – aby uzyskać skuteczną ochronę wynalazku, na który został udzielony patent europejski wymagana jest jego walidacja w wybranych krajach-stronach Konwencji o patencie europejskim.

Po uzyskaniu decyzji o udzieleniu patentu, w ciągu zwykle 3 miesięcy od daty opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy informacji o udzieleniu patentu europejskiego zobowiązany jest złożyć wniosek o uznanie ważności patentu w urzędach patentowych krajów, w których patent ma obowiązywać.

Procedury i przepisy odnośnie walidacji patentów europejskich kształtują się rożnie w poszczególnych krajach. W niektórych krajach, które przystąpiły do Porozumienia Londyńskiego (np. Niemcy, Francja, Belgia), walidacja wymaga jedynie dokonania określonych opłat urzędowych. W innych (np. Węgry, Holandia, Dania, Norwegia, Hiszpania, Włochy) walidacja wymaga dokonania opłat urzędowych i przesłania tłumaczenia opisu patentowego na język danego kraju.

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową

W dniu dzisiejszym prezentujemy Państwu naszą nową stroną internetową, wykonaną przez firmę Regiobiznes S.C.

Galeria

Kontakt


 • Adres:
  Biuro w Skórzewie:
  ul Truskawkowa 12
  60-185 Skórzewo

 • Telefon/Fax:
  +48 61 663 41 61 • Elżbieta Piątkowska
  tel: +48 501 414 606
  e-mail: elzbieta.piatkowska@onet.eu
  e-mail: e.piatkowska@patentypoznan.pl

 • Danuta Jóźwiak
  tel: +48 608 289 987
  e-mail: d.jozwiak@patentypoznan.pl

 • Adres:
  Biuro w Poznaniu
  ul. Bukowska 25/1
  60-501 Poznań

 • Telefon/Fax:
  +48 61 221 72 35
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO/GDPR) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Piątkowska Elżbieta Rzecznik Patentowy z siedzibą w 60-158 Skórzewo, ul. Truskawkowa 12 o numerze NIP 7821549558

 • Adres:
  Biuro w Skórzewie:
  ul Truskawkowa 12
  60-185 Skórzewo

 • Telefon/Fax:
  +48 61 221 72 35
  +48 61 221 72 36

 • e-mail:
  elzbieta.piatkowska@onet.eu
  kanc.pat.epiatkowska@inetia.pl

 • Adres:
  Biuro w Poznaniu
  ul. Bukowska 25/1,
  60-501 Poznań

 • Telefon/Fax:
  +48 61 663 41 61
  +48 501 414 606

 • e-mail:
  elzbieta.piatkowska@onet.eu
  kanc.pat.epiatkowska@inetia.pl
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO/GDPR) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Piątkowska Elżbieta Rzecznik Patentowy z siedzibą w 60-158 Skórzewo, ul. Truskawkowa 12 o numerze NIP 7821549558
Regiobiznes S.C. - tworzenie stron internetowych