RODO

Kancelaria Patentowa Elżbieta Piątkowska prowadząc działalności gospodarczą, zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z właściwymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest Elżbieta Piątkowska.

Przez dane osobowe rozumie się informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzam dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

Przekazane dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów, tj:

Zastrzegamy sobie prawo do zachowywania w indywidualnych przypadkach danych osobowych pozwalających na zweryfikowanie konfliktu interesów w przypadku możliwości prowadzenia sprawy dla podmiotu będącego stroną przeciwną, w sprawie określonego użytkownika.